Program pro senátní volby

energeticka_sobestacnost_02

Energetická soběstačnost

Nezávislost a udržitelnost v energetice

Je třeba urychleně ukončit závislost Česka na fosilních zdrojích, zejména těch dovážených. V energetické nezávislosti je třeba posílit především obce, občanky a občany – energetika musí být v rukou komunit a lidí, nikoliv velkých společností. Obnovitelné zdroje energie tento přechod umožňují realizovat nejlépe.

O co se zasadím:

- Chci dohlédnout na proces schvalování nového energetického zákona: musí počítat s decentralizací, umožňovat obcím vyrábět vlastní energii, chránit odběratele před dopady krachu dodavatelů (stanovení ekonomické způsobilosti dodavatele, pojištění), umožnit vznik energetických společenství, obsahovat definici komunitní energetiky založené na obnovitelných zdrojích a pravidla výroby a sdílení elektřiny.

- Chci se podílet na aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu.

- ČEZ a další veřejné podniky řízené státem nebo samosprávami musí mít zcela průhledné řízení a hospodaření.

- Ceny, za něž stát prodává národní nerostné bohatství, je třeba výrazně zvýšit – jsou z tržního hlediska směšné.

zdrava_krajina_03

Zdravá krajina

Zdravá krajina pro všechny

Potřebujeme kolem sebe krajinu, která nás uživí, lépe nás ochrání před suchem i povodněmi a v níž je radost být. Pestrá zemědělská krajina, v níž je ponechán prostor přírodním procesům, může přinášet i vyšší užitek než ta, kde se konvenčně hospodaří na nekonečných lánech. Udržitelné zemědělské hospodaření přinese i nezávislost a soběstačnost.

O co se zasadím:

- Zemědělcům by se mělo vyplatit hospodařit udržitelně, snaha zlepšit stav krajiny nesmí jít na jejich úkor a vlastníci půdy musí být motivováni státem k vytváření adaptačních krajinných úprav.

- V českém zemědělství je třeba cílit na kvalitu, nikoli na kvantitu – a využít tak co nejlépe zkušeností a znalostí místních lidí.

- Legislativně podpořím fungování rodinného farmaření.

- Dotační systém by měl motivovat k ekologickému zemědělství na orné půdě, ne jen na pastvinách.

- Eroze půd vzniklá chybným hospodařením musí být efektivně kontrolována, a trestána ztrátou dotací, podobně i kontaminace vod zemědělskou chemií.

- Produkty ekologického zemědělství patří do veřejného stravování – státní instituce půjdou příkladem v odběru lokálních a zdravých potravin.

- Státem a obcemi vlastněné lesy musí být odolné, tedy druhově a věkově pestré, i soukromé vlastníky je třeba motivovat k takovým způsobům hospodaření, které obstojí v nových klimatických podmínkách. Jedině druhově a věkově pestré lesy se totiž v budoucnosti vůbec vyplatí pěstovat.

- Obce a jejich obyvatelé musí mít opět v rukou nakládání s vodními zdroji. Podpořím remunicipalizaci vodárenství.

- Budu usilovat o vznik klimatického zákona coby právního rámce zakotvujícího cíle ke zmírňování dopadů klimatické změny a k adaptaci na ni.

dustojna_mzda_02

Důstojná mzda

Mzda, z níž jde důstojně žít, ne přežívat

Česká minimální mzda se na hony vzdálila reálným životním nákladům a i její nominální hodnota patří v Evropě mezi nejnižší. Táhne navíc dolů i zaručené, a tím i mediánové mzdy, problém levné práce se tak týká skoro každého z nás. Tlak na to, aby práce českých občanek a občanů byla co nejlevnější, musí přestat. Řešením ekonomické krize nesmí být další „utažení opasků“ nízkopříjmových ani středopříjmových domácností, kterým se čím dál tím hůř vymýšlí, na čem ještě ušetřit. Kde na to vzít? Především u firem „danících“ v daňových rájích. Zisk vzniklý z práce českých zaměstnanců se musí na jejich životní úrovni odrazit.

O co se zasadím:

- minimální mzda se musí zvýšit alespoň na 60 procent průměrné mzdy – mzda musí člověku umožnit důstojně žít

- zastávám cestu podpory ekonomického růstu a inovací, důsledného boje proti korupci a efektivnějšího řízení veřejných zakázek.

- je potřeba odpovídajícím způsobem zdanit technologické giganty a výstavbu komerčních hal na orné půdě.

pecujici_instituce_03

Pečující instituce

Kvalitní péče všem, kdo ji potřebují

Služeb, pečujících institucí s aktuální krizí využívá čím dál více lidí. Sociální práce je přitom trvale podhodnocovaná, a to nejen financemi, ale i personálně, přestože na ní fungující společnost závisí – chybí definice kvality péče umožňující všem nejen zaopatřený, ale i naplněný život. Pokud samoživitelky zaplatí sice nájem, ale jídlo pro děti už shání v potravinových bankách, je systém podpory špatně nastaven. Je potřeba myslet také na prevenci, aby lidé nemuseli spadat do nepříznivé situace a dařilo se tomu předejít – pro státní kasu je to navíc levnější! Potřebná péče musí být opravdu dostupná.

O co se zasadím:

- podpořit sociální, dostupné, bezbariérové a jiné obecní bydlení

- pravidelnou valorizaci životního minima, dávek a příspěvků jako takových

- zfunkčnit a zjednodušit administrativu systému sociálních dávek a příspěvků – pomoc se musí dostat k potřebným, každý pád člověka na dno vyjde stát ve výsledku daleko dráž

- zaručit dlouhodobé financování sociálních služeb - organizace poskytující sociální služby potřebují pracovat s víceletými rozpočty - zvýší to kvalitu služeb i v důsledku ušetří státní peníze

- podpořím organizace a služby, které se zabývají sociální, ale i jinou prevencí – prevence šetří peníze

- zrušit vyplácení příspěvku na živobytí poukázkami

- výrazně zvýšit dostupnost péče o duševní zdraví, a to především pro děti

- zvýšit ochranu obětí sexuálního a domácího násilí (zřízení státní krizové linky na pomoc obětem, azylové domy s utajenou adresou, zavést “povinné” vzdělávání soudců ve věcech psychologie oběti a viktimologie)

- zavést místní příslušnost soudních exekutorů a jejich přidělování nezávislými soudy

spolecenska_participace_02

Společenská participace

Společnost podílející se na politických rozhodnutích

Politická kultura v zemi demotivuje občany zapojit se do politického rozhodování. Bez rozšíření možností pro přímé zapojení občanů do politického rozhodování se situace těžko změní k lepšímu.

O co se zasadím:

- rozšířit petiční právo – výsledky petic musí být pro politiky závazným dokumentem, občané by měli mít možnost navrhnout zákon peticí

- přímé demokracii je však třeba se naučit – podpořím po vzoru Estonska výuku mediální výchovy na školách: bez mediální gramotnosti se v budoucnu neobejdeme

- využívání svobodného a open source software ve školách a na úřadech